ธนาสัมฤทธิ์แคมป์
ค่ายของเรา

About us

ค่ายของเรา

ธนาสัมฤทธิ์แคมป์จังหวัดราชบุรี

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตําบลยางหัก อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วย พื้นที่ของภูเขา ทุ่งหญ้าและลําน้ําจึงเหมาะสมที่จะสร้างเป็นค่ายลูกเสือ รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการ จัดการสัมมนา

จากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ผู้บริหารจึงตัดสินใจในการสร้างสรรค์พื้นที่เสื่อมโทรมนี้เป็นสถานที่ที่ไว้รองรับ การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของน้องๆนักเรียน นิสิต รวมถึงการสร้างฐานกิจกรรม Advanture ขึ้นมาเพื่อ พัฒนาชุมชนโดยรอบ

ด้วยพื้นที่กว่า 200 ไร่ ทางธนาสัมฤทธิ์แคมป์จึงทําการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนหลักๆคือ พื้นที่จัดกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรม , พื้นที่จัดกิจกรรมสัมมนา , พื้นที่รีสอร์

บริการของเรา

Services

บริการของเรา

ธนาสัมฤทธิ์แคมป์สามารถรับคณะลูกเสือ – เนตรนารี , ยุวกาชาดได้ประมาณ 800 ท่าน โดยมีเรือนที่ พักรวมแบ่งชาย-หญิงมากถึง 18 เรือนนอน พื้นที่อาคารกิจกรรมที่ใหญ่มาตรฐาน ลานอารีน่า ฐานผจญภัย 36 ฐาน เส้นทางเดินทางไกลรอบพื้นที่ค่าย

ธนาสัมฤทธิ์แคมป์มีอาคารสัมมนาขนาดใหญ่สามารถรองรับได้ 300 ท่าน มีระบบเสียง จอโปรเจ็คเตอร์ ทีวี ซึ่งเหมาะสําหรับการประชุม สัมมนา กิจกรรมพัฒนาองค์กร รวมไปถึงบ้านพักสไตล์คอนเทนเนอร์ บ้านเดียว เรือนที่พักรวมติดเครื่องปรับอากาศ

ธนาสัมฤทธิ์แคมป์สามารถรับในการจัดกิจกรรมรับน้อง ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศของน้องๆนิสิต-นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆได้อย่างครบวงจ

นอกจากธนาสัมฤทธิ์แคมป์จะมีฐานกิจกรรมผจญภัยของลูกเสือแล้ว ธนาสัมฤทธิ์แคมป์ยังมีฐานกิจกรรม Advanture อีกจํานวน 7 ฐานคือ Zipline , สกายฮอล์ก , สกายวอลเกอร์ , บัดดี้เลิฟ , สปีดรันเนอร์ , โรยตัวจาก หอสูง และปีนหน้าผาจําลอง ไว้รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ

ห้องพัก

Room

ห้องพัก

แผนผังค่าย

Map

แผนผังค่าย

กิจกรรม
Advanture

Activity

กิจกรรม
Advanture

นอกจากธนาสัมฤทธิ์แคมป์จะมีฐานกิจกรรมผจญภัยของลูกเสือแล้ว ธนาสัมฤทธิ์แคมป์ยังมีฐานกิจกรรม Advanture อีกจํานวน 7 ฐานคือ Zipline , สกายฮอล์ก , สกายวอลเกอร์ , บัดดี้เลิฟ , สปีดรันเนอร์ , โรยตัวจาก หอสูง และปีนหน้าผาจําลอง ไว้รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาต่างๆ

View More